The Alan Sondheim Mail Archive


=


what happened; we got anthrax and the internet;


wwee ggoott ""uunnnnaattuurraall""aanntthhrraaxxppppllyy nnooww CChhaassee
ii--ccaarrdd:: AApp
wwee ggoott ""hhiiddddeenn"" tteerrrroorriissttss        aanndd aa
wwee ggoott ""nnoommaaddiicc"" hhiijjaacckkeerrssmmaarrkkeedd ffoorr
ddeelleettiioonn]]ss iiss pp
kk33%% rrmm yyyy
rreemmoovvee yyyy?? yyggoonnee;;nnyytthhiinngg
kk44%% ppiiccoo zzzz:: MMoonn,, 88 OOcc
                                [[
RReeaaddiinngg ffiillee ]]rrvveerr aatt UUnniivveerrssiittyy aatt

                               [[ RReeaadd
1144 lliinneess ]] ddoo nnoott vviissiitt.. ccuutt fflloorriiddaa
ooffff.. ccuutt mmee ooffffoonnddhheeiimm

FFiillee NNaammee ttoo wwrriittee :: zzzz

wwwwwwwweeeeeeee    ggggggggooooooootttttttt
 aaaaaaaannnnnnnntttttttthhhhhhhhrrrrrrrraaaaaaaaxxxxxxxx
[[44 nneeww

-------------------- FF

wwwweeee ggggooootttt
""""uuuunnnnnnnnaaaattttuuuurrrraaaallll""""aaaannnntttthhhhrrrraaaaxxxx..
NNoott tthhee aarrrr DDaattee:: SSaatt,, 0066 OOcctt 22000011
1155::1166::2277 ++0000 wwwweeee ggggooootttt
""""hhhhiiiiddddddddeeeennnn""""
tttteeeerrrrrrrroooorrrriiiissssttttssssttuu..aacc..uukk wwwweeee
ggggooootttt """"nnnnoooommmmaaaaddddiiiicccc""""
hhhhiiiijjjjaaaacccckkkkeeeerrrrssss11 ffoorr PPrrooppoossaallss ffoorr
tteerrrroorrFFAALLOO..EEDDUU>>ttaacckk.. II

ddoo nnoott vviissiitt.. ddoo ccuutt fflloorriiddaa ooffff..
wwee aarree lliizzaarrdd ssttaattee.. wwee ggoott
 aanntthhrraaxx..nngg && tthhee IInntteerrnneett

                                [[
RReeaaddiinngg ffiillee ]]ttaakkee ppllaaccee oonnmmee
cchhaarraacctteerrss

we got anthrax; what happened?

Generated by Mnemosyne 0.12.