The Alan Sondheim Mail Archive


keiyoshi

nakakaru no ro-karu no tasakaru no sikarube no nukarumi no jyakarut no
arakarut no tasakaru no ikaruga no arakarut no enkaru no shikaru no
tasakaru no usuakaru no sikarube no reaping no and no mowing no cutting no
sawgrass no noun no nukarumi no ikaru no jyakkaru no tasakaru no sikarube
no nukarumi no hikaruge no enkaru no karuhazu no nakakaru no nukarumi no
arakarut no ikaru no shikaru no tasakaru

_

Generated by Mnemosyne 0.12.