The Alan Sondheim Mail Archive


Philosophy Text: Material Praxis


Kalanianaole, Fragmentary notes on Hawaiian medical practice. ... Aholo,
Kumu manao: ko<br> Hawaii mau kahuna lapaau, of the evening times when I'd
be in the middle of practice or returning ... I named my<br> ever present
memories at Lahainal [oi' (y)ah mau' NOH']; A ... hana [hah' nah]. ...
Feel free to print out the following table,<br> tape it on [oi' (y)ah mau'
NOH']; A ... hana [hah' nah]. ... Feel free to print out the following
table,<br> tape it on Most important, we were able to practice, improve
and expand our Hawaiian-language ... Makekau-Whittaker<br> said, &quot;Ola
14. E lawe i ke a`oa malama, ae `oi mau ka na`auao. ... (Pitch in.). 21.
`A`ohe<br> hana i nele i ka uku. ... that Hawaiian doctors be allowed to
practice), Kuokoa, June 11 ... Medicine &amp; Medical<br> Kahunas, Ko
Hawaii mau It seems the practice of mutual exchange will long continue be-
tween our peoples;<br> we share similar dreams. ... Ae like iä makou iho
ma o ka ÿölelo Hawaiÿi; Paipai këia mau hana i ka ... education,
by<br> taking the knowledge gained _* (but i'm going to cut it again in
june *cry*), driving practice, pink-item ... t like<br> a lot of Kuraki
Mai's 2002 song Hana au i ka hale aina o Ohana ... ka`u. `O Melvin ame
Tessie De Peralta ko`u mau makua ... My<br> Hobbies are mulipuka ma o ka
`olelo Hawai`i, he mau papa ho ... Ke Noi Hana: Ho`ouna i leka noi
hana<br> a mo ... B mulipuka ma o ka `olelo Hawai`i, he mau papa ho ... Ke
Noi Hana: Ho`ouna i leka noi hana<br> a mo ... B ei na manawa i ku mua ai
ka hana ma`a ... Eia na'e, malamalama mau ka `ai mua. ... island and<br>
every distri it is no wonder the state's motto is Ua mau ke ea ... You are
sure to hear pau and pau<br> hana quite a bit ...< Noho wau me ko'u mau
makua a me 'elua kaikunane ... Ke hana nei kakou i kahi kamepiula<br> i ka
ili o Ka'u ... manawa piha, alahele i ka pa`a mau (tenure track ... E
ho`ouna mai i leka noi hana, mo`omo`ali<br> (CV ... yea kaze ni yurari
yurari yurari yurari to mau ishiki ga ... ni &quot;U ME TE&quot; doku
no<br> hana ga sakimida manawa piha, alahele i ka pa`a mau (tenure track
... E ho`ouna mai i leka noi hana, mo`omo`ali<br> (CV ... yea Ka Lei Momi
(1893), Ka Lei Momi e Mau Kou Olino ... i ka mea nana e auamo nei i keia
nui<br> hana no ka ... st ole i na moolelo kakau a me na hana a ka ... a
lakou ponoi i kakau ai ae kakau mau ana. ... This<br> thought a me ke
aloha kuanaÿike Hawaiÿi, e mau ai ka ... Embrace the attitude that hana
is respected<br> and learning ...< Ka Lei Momi (1893), Ka Lei Momi e Mau
Kou Olino ... i ka mea nana e auamo nei i keia nui<br> hana no ka ... st
You can use this format to practice writing the kanji, although you might
want<br> to wait until I get stroke ... KA ha endangered traditions,
practices and rights, and subsequently put into practice steps<br> that
... Ua kupu hou a`e ka `ohana where I can practice reading and writing the
Hawaiian I've been learning.<br> Does anyone have any suggestions? ... E
mau Wanna practice your English? Anda merasa belum fasih berbahasa
Inggris? ... 35-73-35.<br> 2262003, Nama : hana, Ema Wanna practice your
English? Anda merasa belum fasih berbahasa Inggris? ... 35-73-35.<br>
2262003, Nama : hana, Ema E Ola Mau Ka 'Olelo Hawai'i! The Hawaiian
Language Lives ... hana ma?amau ok?l? me k?ia<br> l?. E ... If you u


___

Generated by Mnemosyne 0.12.