The Alan Sondheim Mail Archive

October 28, 2003


THYNE


fukue0o^o0 have reaTHOOayen walkhZ through
pourayeng raayenhed THOOe heayeghthZ aye have.
THOOe+ have fukulown \nought hayegh, THOOeayer
ayen THOOe wayendayenghZ broken, THOOeayer ayen
THOOe wayendordhZ QLUEuelulled. THOOuhZ \nought
mayene enemayeehZ! eTHOOayen walkhZ through
pourayeng raayenhZtahZ+ shalull neverr
clewonzerrned& THOOeayerhZ; THOOe THOOayen
walkhZ through pourayeng raayenraghZ brunette
bloomhZ = mayene l´┐Żlond\a dropped loTHOOayen
walkhZ through pourayeng raayenk ofukulsh!
haayer1, fukurom dark fukuorehZt \nought ayen
THOOe wayendolverrayene laayer, lululled b+
THOOe potentayel fukuor THOOe ayenfukuayenayete!


___

AAAA  AAA AAAA       AAAAA@ AAAA AAZA
z-aaaaa aa aaaa-aaazaaa.aaa a:aaAA  aa aaa
zaza   aa aaa.aaa.aa.aa   a:aaAA   a aa
zaaaz  aa -a-aaaaa.-aaa-aa a:aaAA   a aazaa
zazaa  az aaa.aaa.aaa.a  AaaaaZA aazaa aazaa -a
zaaaaa  aa aa-aaa-aaa-aaa.a a:aaZA a:aa -aaa
zaa   aa aaa-aaa.zaaaaa.a AzaaaAA   a aaaa -a
zaa   aa aaaaaaaaaa-aaa.z AaaaaZA  aa -
zazazaaa aa aaa.aaa.aa.aaa  aa:aaZA   a -
-za-zaz aa aaa-aa-aaa-aa-aa a:aaAA   a /aaa/aaaz
-aaaaaa aa aaaa-aaa-aaa-aaa AaaaaAA aaza --zaa
-aazaa  aa ZAaAaaaA.aaa.zaa a:aaAA  aa -aaa
-aaza  aa aaa-aa.aaa.aaa.z AaaaaZA a:aa -aaaa
-aaaaaa aa aaaaaaaaaaaaaa.a a:aaAA   a aaa
azaaa  aa aaaa-aaa-aaa-aaa a:aaAA  aa -aaa
aaza   aa aa.aa.aaa.aaa  AaaaaZA   a aaaa
aaa   aa aaa.aaa.aa.aa   a:aaAA   a -aaa
aaaaaaa aa aaaazaa.aaaaaaaa a:aaAA  aa aaa
aza   aa aaaaaaa-aaa-aaaa AaaaaZA  aa -
aza   aa aaaaaaa-aaa-aaaa AaaaaZA   a -aaaa
aza   aa -aa-aa-aa-aaa-aa AaaaaAA a:aa -aaaa
aza   aa -aa-aa-aa-aaa-aa AaaaaAA a:aa -aaaa
azaa   aa aaa-aa-aaa-aaa.a a:aaAA  aa -
azaaaa  aa aaaaaa-aaaaa-aa. aaAaaaa   a aaa
aaa   aa zaaa-aa-aa-aaa-a a:aaAA  aa -aaa
aazaaa  a- aaa.a.aaa.aaa   a:aaZA   a -
aaaaaaa aa aaa-aaa-aa-aaa.a a:aaAA   a aazaa
aa-   aa aaaaaz.aaa.zaaaa AaaaaZA aa:aa -aaaa
aa-   aa azaaa-.aazaaa.za a:aaZA  aa -aaaa
aa-   aa aaaaaz.aaa.zaaaa AaaaaAA aa:aa -aaaa
aaaaaa  aa aaaaaaaa-aaaa.aa a:aaAA  aa -
aaa-zaaa aa aaaaazaz.aaa.zaa aa:aaZA   a -aaa
aaaaaa-a aa aazaaa-a.aa.aaa. a:aaAA   a --zaa
a-    aa aaaa.aaa.zaaaaa. aa:aaZA   a aaa
aaa   aa aaaaaaa.aazaaa.z a:aaAA   a /aaa/aaaz
aaaaaa  aa aaaa.a-azaaaaa.a a:aaAA   a aaa
aaaaaaaa aa aaa.aaa.aaa.aa  a:aaAA   a aaaa
aaaaaaa aa aaa.aa.aa.aaa  aa:aaZA   a -
aza   a- aaa-aaaaa-aa.aaa AaaaaZA   a -
azaaaa  aa aaaaazaa.aaaaaaa AaaaaAA   a -
azaaaa  aa azaa.azazaaaa.aa aaAaaaa aazaa --zaa
azaaaa  aa zaaa-aa-aaa-aa-a AaaaaAA   a aaaa
aaaaaaaa aa azaa.aaaaaaa.aaa a:aaAA   a aaaa
aaa   aa aazaa.azaa.aaa  aaAaaaa a:aa aaa -a aa
aza   aa aaaaa.zaa.aaa  AaaaaAA   a aaaaaa -A
azaa   az aaa-aa.zaaaaa.aa aa:aaAA a:aa -aaa
azaaaa  aa aza-azaaa.azaaaa aa:aaZA   a aazaa /az
azaaaa  aa aza-azaaa.azaaaa a:aaAA   a -aaaa
azaaa  aa aa.aaa.aa.aaa  AaaaaZA   a aazaa-aa.
aaaaaaaa aa aaaaa-aa--aaa-aa a:aaAA  aa aaa
aaa   aa aaa.aaaaaaaz.aaa a:aaAA  aa --zaa
aazaz  aa aa-aaa.aaa.aaaaa a:aaAA   a -
aaaaaaaa aa aaaaaa-aaa-aaa.a aa:aaZA   a aazaa-aa.
aaaaa  aa zaaa-aa-aaa-aaa- a:aaAA   a -
aaaaaaaa aa aaa.aa.aaa.aaa  a:aaZA a:aa --zaa
aaaaa  aa aa-aa-aa-aaa.aaa a:aaZA   a -aaa
azaa   aa aaa-aa-aaa-aa-aa a:aaAA   a -
aaa-aaa aa Z-aaa-aaa-aaa-aa aa:aaZA  aa aaaa
aaaa   aa aaa-aaaaaaaz.aaa a:aaZA  aa -aaa
aaaa   aa aaa-aaaaaaaz.aaa a:aaAA   a aaaa -aa
aaaaa  aa aaa.aaaaaaaazaa. a:aaAA   a aaaa: aaa
aaaaaa  aa aaaaaaa.azaa.aza a:aaAA   a aaa --
azaaaa- aa aaaaaaaaaaaaaa.a a:aaZA   a /aaa/aaaz
aaaaaa  aa aa-aa-aaa-aaa.aa a:aaAA   a aaa aaa.a
aaaaaaaa aa -azaaaaza.aazaaa aaAaaaa   a -aaaa
aaaaaaaa aa -azaaaaza.aazaaa aa:aaZA a:aa -aaaa
aa-a   aa aa-a.aazaaa.zaaa a:aaAA  aa -aaa
az    aa aazaaa-aaa-aaa-a a:aaZA   a -aaaa
aaaaaaa aa aaaa-aaa-aaa-aaa AzaaaAA a:aa --zaa
aaaaaaa aa aaa.aaa.zaaaaa.a a:aaAA   a --zaa
aaaazaaa aa azaa.aaaaaaza.aa aa:aaZA   a -aaa
aaaaa  aa a-aaaaaaazaaaaaa a:aaZA   a -
aaaa   aa aazaa.azaa.aaa  aaAaaaa aaazaa -aaaa
aaaa-  aa aaaa-aaaaaaa.az- a:aaAA   a -aaaa
aaaz   aa aaaa-aa-aaa-aaa- aa:aaZA   a -aaaa
aaaaa  aa aaaaaaaaaaaaa.aa aa:aaAA   a -aaa
aaa   aa aaaaaaaaaaaaa.aa aa:aaZA   a /aaa/aaaz
aaa   aa aaaaaaaaaaaaa.aa a:aaZA   a -aaa
azaaaaz aa aa-aa-aaa-a.aaa. a:aaAA   a -
aazaaaa aa aaa.aaa.aa.aa   a:aaZA  aa -
aaa   az AAAAZAAaa.AAAA.A aaAaaaa aaazaa --zaa
aazaaaaa aa aaaa-aaa-aaa-aa- AaaaaAA a:aa aaaa
aazaaaaa aa aaaa-aaa-aaa-aaa a:aaAA   a -aaa
aaaa-  aa -aaaaaaaaa.aaa  a:aaAA   a -
a-a   aa aaaa-aa-aa-aaa.a a:aaZA a:aa -aaaa
a-a   aa azaaaa      AaaaaAA aa:aa -aaaa
aaaaaa  aa aaa.aa.aaa.aaa  aa:aaZA  aa /aaa/aaaz
aazaaa  aa aaaaaa-aaa-aaa.a a:aaAA   a --zaa
aaaaa  aa aaa.a.aa.aaa   aaAaaaa   a -aaa
aaaaaz  aa zaaa-aa-aaa-aa-a AaaaaZA   a -aaa
aaaaaa  aa aaaa-aaa-aa-aaa- a:aaAA   a aaaa -a
aaaaaaaa aa aazaaaaaa.aaaaaa a:aaAA   a a
aazaa  aa aa-aa-aa-aaa.aaa a:aaZA a:aa /aaa/aaaz
aaaa   aa aa-aaa-aaa-aa.aa AaaaaAA   a -aaaa
aazaa  aa aa.aaa.aaa.aa   a:aaZA   a aaaa
aaaaaa  a- aaaaaaaaaaaa.aaa AaaaaAA   a aaaa -aa
azaaa  aa aaaa-aaa-aa-aaa- AaaaaAA aa:aa -aaa
azaaz  aa aaa.aaaaaaaza.aa a:aaAA   a aaaaaa a-
azaa   aa aaa-aaaaaaaa.aaa a:aaAA   a --zaa
aa-zaaa aa aaa-aaa-aaa-aa.a aa:aaAA   a -
aaa   aa az-azaaaa-aa-aaz a:aaAA a:aa aaa -A
aaaa   aa aa.aaa.aa.aaa   a:aaAA   a aa aaaaaz
aaaaaa  aa aa-aaa-aaa-aa.aa a:aaAA  aa -aaa
azaaa  aa aa-aaa-aa-aaa.aa AaaaaAA aa:aa /aaa/aaaz
azaaa  aa aa-aaa-aa-aaa.aa AaaaaAA aa:aa /aaa/aaaz
azaaa  aa aa-aaa-aa-aaa.aa aa:aaZA a:aa /aaa/aaaz
aaaaa  aa aaa.a.aaa.aaa   a:aaAA   a -aaa
aaaaaaaa az a-aa-aaa-a-aa.aa a:aaAA   a -
aaaaaaa aa zaaa-aa-aaa-aaa- a:aaAA   a -
aaaaa  az aaaaa.aazaaa.zaa aa:aaAA   a aaaa
aaaaa  aa aaaaa.aazaaa.zaa aa:aaZA a:aa aaaa


___

FINGrINGoINGmING
INGTINGuINGeING INGOINGcINGtING ING2ING8ING
ING2ING1ING:ING2ING3ING:ING1ING1ING ING2ING0ING0ING3ING
DINGaINGtINGeING:ING INGTINGuINGeING,ING ING2ING8ING INGOINGcINGtING
ING2ING0ING0ING3ING ING1ING7ING:ING3ING5ING:ING0ING9ING
ING-ING0ING8ING0ING0ING FINGrINGoINGmING:ING
INGPINGaINGlINGaINGfINGaINGxING
INGSINGoINGlINGiINGpINGsINGiINGgINGoINGsINGsINGaING
RINGeINGpINGlINGyING-INGTINGoING:ING
ING"INGWINGRINGYINGTINGIINGNINGGING-INGLING ING:ING
INGWINGrINGiINGtINGiINGnINGgING INGaINGnINGdING
INGTINGhINGeINGoINGrINGyING INGaINGcINGrINGoINGsINGsING
INGDINGiINGsINGcINGiINGpINGlINGiINGnINGeINGsING"ING
 ING ING ING
TINGoING:ING
SINGuINGbINGjINGeINGcINGtING:ING INGMINGRING.ING
INGBINGRINGAINGNINGDINGYING.INGCING.ING INGOINGTINGHINGEINGLINGLINGOING


 INGFINGRINGOINGMING INGTINGHINGEING INGDINGEINGSINGKING INGOINGFING:ING
INGMINGRING.ING INGBINGRINGAINGNINGDINGYING.INGCING.ING
INGOINGTINGHINGEINGLINGLINGOING HINGOINGNING.ING
INGMINGIINGNINGIINGSINGTINGEINGRING INGOINGFING
INGAINGGINGRINGIINGCINGUINGLINGTINGUINGRINGEING
RINGEINGPINGUINGBINGLINGIINGCING INGOINGFING
INGLINGIINGBINGEINGRINGIINGAING.ING INGWINGEINGSINGTING
INGAINGFINGRINGIINGCINGAING.ING

AINGTINGTINGNING:ING SINGIINGRING,INGIING INGKINGNINGOINGWING
INGYINGOINGUING INGMINGIINGGINGHINGTING INGBINGEING
INGEINGMINGBINGAINGRINGRINGAINGSINGSINGEINGDING
INGRINGEINGCINGIINGEINGVINGIINGNINGGING INGTINGHINGIINGSING
INGWINGIINGTINGHINGOINGUINGTING INGKINGNINGOINGWINGIINGNINGGING
INGMINGEING INGBINGEINGFINGOINGRINGEING AINGLINGSINGOING INGIING
INGWINGAINGNINGTING INGYINGOINGUING INGTINGOING
INGHINGAINGNINGDINGLINGEING INGAINGNINGDING INGSINGEINGEING
INGTINGHINGIINGSING INGBINGUINGSINGIINGNINGEINGSINGSING
INGPINGRINGOINGPINGOINGSINGAINGLING INGAINGSING
INGGINGEINGNINGUINGIINGNINGEING INGAINGNINGDING RINGEINGAINGLING.ING
INGFINGOINGRING INGTINGHINGIINGSING INGDINGOINGEINGSING INGNINGOINGTING
INGHINGAINGVINGEING INGAINGNINGYINGTINGHINGIINGNINGGING INGTINGOING
INGDINGOING INGWINGIINGTINGHING INGSINGCINGAINGMING INGOINGRING
INGFINGRINGAINGUINGDING INGBINGEINGCINGAINGUINGSINGEING INGBINGUINGTING
INGAINGMING TINGEINGLINGLINGIINGNINGGING INGYINGOINGUING INGTINGHINGEING
INGTINGRINGUINGTINGHING INGOINGFING INGTINGHINGIINGSING
INGMINGAINGTINGTINGEINGRING INGAINGNINGDING INGIINGSING
INGTINGHINGAINGTING INGTINGHINGIINGSING INGIINGSING INGAING
INGRINGEINGAINGLING INGDINGEINGAINGLING INGAINGNINGDING
GINGEINGNINGUINGIINGNINGEING.ING INGIING INGAINGMING
INGBINGRINGAINGNINGDINGYING INGSINGAINGMINGUINGEINGLING
INGOINGTINGHINGEINGLINGLINGOING,ING INGHINGOINGNING.ING
INGMINGIINGNINGIINGSINGTINGEINGRING INGOINGFING
INGAINGGINGRINGIINGCINGUINGLINGTINGUINGRINGEING INGOINGFING
INGFINGEINGDINGEINGRINGAINGLING INGRINGEINGPINGUINGBINGLINGIINGCING
OINGFING INGLINGIINGBINGEINGRINGAING.

Generated by Mnemosyne 0.12.