The Alan Sondheim Mail Archive

January 20, 2006


#
#	#	#	#
#

#	# #
# # #
#	# #
#	#	#
#

#	# # #
#	#
#	# #
#

# # #
#	#	# #

# #
# #	# #

#	# #	#
#	#
#	#	# #
#

#	# #
#	#
#	#	#

#	# #
#	#	#	#
#
# #

#	#

#	# #
#	#
#	#	#

#	#	# # #
#	#	#	#	#

#	#
# #
# #	#

#	#

#	#	#	#
#	#
#	#	#	#
#

# #
#
#	#	#	#
#
#	# #

#	# #
#
# #	# #
# # #
#	#	#	#
#
#	# #
#
# #	#

#	#	# #
#	# #
# # #
# #

#
#	#	#	#
#	#
#

# #
# # #
# #
#
# #
#

#
#	#	#	#
# # #
#	#	#
#

# #	# #
#
#	#
#	# #
#	#	#

#	#

# #	#
# # #
# #
#	# # # # #
#

#	# #
#	#
# #
#

#
# # #

# #	#	#
#

#	# #
#
# #
#	#
# #
# #	#
#
# #	#

# # #
#	#	# #

#
#	#	#	#
#
# #

# #
# # #
#	# #

# #	#
# #
#	#
#
#	# #
#	#

#	#

#	# #
# # #
#	#	#
#	# #	#
# #	#

#	#	#
# #
# #	#
# # #

#	#	#
# #
# #	# #
# # #
#	#	#
#
#	#	#	#

#	# #
#	#	#	#
#	#
#

# #	# #
# # #
#	#	#
#	# #	#
# #	#

#	#

#	#	#	#
#	#
#	#	#	#
#

# #	#
# # #
# #
#

# #	#
#	#
#	#	# #
#	#	# #
#
#	# #
#
# #
#
#	# #	#
# #	# #

# #	#	#
#	#	#
#

#	#

#	# #
#	#
#	#	#

#	# #
#	#	#	#
# # #

#	#

#	# #
#	#
#	#	#

#
#	#	#	#
#
# #

#	#
# #
# #	#

#	#	#	#
#	#
# #	#

#	# # #
#	#	#
#	#	#
#

#	# # #
#	#	#
#	# #
# #	# #
#	#	#	#
#	#
#	#	#
#
# #	#

#	#

# # #
#	#	#
# #

#	#
# #
# #	#

#	#

#	# #
# # #
# #
#	#
# #

#	#	# #
# # #
#	# #

#
#	#	#	#
#

#	#	#	#
#
#	# #
# #	# #

#	#	# #
#	#
#	# #
#	#	#
#

#
#	#
# #
#

#	#	#	# #	#
.

xxxxxA.Wx.S2RxIGNxxIGIxxRZxOxxDEPxxB=xAAAPxBBB=TT6EUE
xxxxEKA.EMx.S2RxIGNxxIGIxIxRMIxOxxDEPxxx B=xAAAPxTSBBTVTT6EUE
x xxxEKARKWAK.S2RxITNNPTxIGIxIKRMIxMTxJEDEANxxxx BBTxAAAPxTSBTS=TT6EUE
xxxxQGEKETRKEMAKExS2RxITNNPTRCIMEIxIIKENMIAAMTxJEDEANA+xxx8xxBBTxTAAAPLDT
STSTSTVTTTHEUE
PQMTOxGxRTARKWPTAxSUMENCTIGNPTAxEIGIxDFTAEMIEKOJEAGDEANECNEPXYxFCYDENUxAE
TAAPRLDENITSBTTTNSEITE
xxMNxxA.Wx.S2ENxIGNAKxIGIxxRZxOxxDEPxxxxB=xAAAANxBNIB=TT6EUE
xxOExxAExWxRKS2RxIGNWAxIGEExxRZxOxxDEEGxxxWB=xAAAWExBBB=TTDIEUE
xxxxxARKWx.S2RxIGNPTxIGIxxRMIxOxxDEANxxx B=xAAAPxBBTS=TT6EUE
xxxxxA+TWx.IE2RxIGNxxIGIAxxRZxOxxDEWExxxNI=xAAAPxBBDE=TT6EEAE

I SLAUGHTERED HUNDREDS

 EE EEE ETEE ET EET TTE EEEE T E ETE E TEE EEEE EET TE TEE ETE E TEE EEE
 TTEETT EE TETE ET TE ETTTTE T TEEE E ETEE EE E EEET E EE T TE TTT ETT E
TETET ETT ET ETE EE EEE EEEE E ETEE ETEE TTEETT TETT TTT EET ETTTTE EEET
 E EEEE E ET ETE TEE T EEEE ET T TTEETT TEEE EET T ETEE ET TE TTE EET ET
 TTE E TEE TTT E EEE TE ETTTTE T TEE TTT ET TE TETT T EEEE EE TE TTE EET
E TTT ETE T EEEE TTT EEE E EEE TETE ETE E ET TT EE TE TTE ETT TTT TT E T
E ET TE TEE TETE EEEE EE ETEE ETE E TE EE TET EE ETEE ETEE E TEE TTEETT
ETE EE TTE EEEE T EE TE EETE ETE TTT TE T TTT EETE TT E TTEETT EE TETE E
T TE ETTTTE T EEE ETTE E ET TET EE T TTEETT TT TETT TT TTT EET T EEEE ET
TTTE EEE EEE T EET EETE EETE E TEE EET ETTE EEETET

 IEIENEAEATNEIETEAEENEIIEATENEAEENEIEMIMEENNETNEMMETNIEENEIEEITEITTEMTAT
AAAEMETAEIEIEIEEAIENEMIMTATMTITAMNEITEIIEETAENETIIETTMIMTIEITTAIETNTNEAE
TMEENEMTEIENEMMETNEMTATENMTEIEITEMEIN MTAETIITMEIEEITAEAEEATTITEMEATMTME
TEA NTITAEIIEEAIENETEITAEEAIENEENEMIMENEEMEIITEENEAEAEMTNTTMEAEMETNATITA
EATEAMNTEIEMEEATAEETMIMTTNMTTMTITTIIEMMEIEIETITINEAEENEITANEINT

 ISAIAUMEESTEENETISEEANDAEENEEIGWINNANWGTDEEAIIEEUEITTETMW RKATETENISIIE
EDAIGWNMOITEONSTEESEARNETIIATTDMDEEATEDANMEEAAGEDMTEIETEEONTTIOANNMTESIN
MEER OAETIIOIEEIETRAEEAMINMEEMOMENANDNNSEEEEDAEENINTEEEDAIETIGWAEEEGIITE
ETEERAETMNTTMUETTEMUTEETRAN WGTSANEETTAITTDMMKTTTTMUTSEEONSIETITERINETIU
ANSK

 IEIEDAEATNESTERENEIIEATENEAEEDSZMEENNETNWGTNIEREIEEUEITTEMTATxAEMETAEIS
SEELREMxKTMTITAxSTEIIEARDTIIETTZMTSUTAIETNGUAGENEMTESNExETDOATENMTSEINGF
 ORTIITMEIESKEAEEATTINGWOMENANTITRHILRETEIKILREEDZMENEEGHTEENUEAEMTNTTME
RMEGWITRATEJNTSWEEATAEETZMTTNMTTMTITTHWGSSTITINERENEITANEFT

 IIEREAUTNIITERENESEUNTIAEETIIExTICANJNTBEREIESTEEETTEOW+TWAENISHEREREGW
TWTMITWGEUESEEETRDTSEATGWTSEATLANGUETGEDOESNAxTDOANYTIIINTNINOENTHOEIEST
RENEAMITEGWOTTETEANNEKESEILRENEEKIEDEDEDxTRIGESTITEUERONTOERTTETxITRETN1
ETEIANEANTITGWTTKTMOEATH1ESEITUEREREDUEGEx

 ISLAUGESTEREDHEANDAEENES,INNANWGTBELIEEUEITTEOW.WETRISHELL,YOITJNSTEHEA
RNETIIATZMDEUTLANGEAAGEDMTEIENE9TDOANNMTESINMEF OAETIIOSESTRAEEAMINMEWOM
ENANDCHEELRENIKEELLED,REEGIITEENERAEONTTMUEMExTITRAN'TSPEATAITZMMYTTOUTH
E9SIETITFFEDUANSK

 ISLAUMEHTEREDHITNNEREDIE,ICAN'TBELIEIAEITNTMW.WARISSEEREL,YMTUE9EUEHEAA
EDTHETTGWDEUTLETNMEUETGETIOESTE1ETDOANKTTSEINGINORTHOIEESCENEAMINGWOMETE
ANDCIIIEDRENEEKEELLEDGWRIGSETINFRMTNTOUEME,ICAN'TSEGEETKEETGWMYMOITTSE1E
SSTUFINENEUEGSK

 ISEDAEAGESTERENEHEANNEREDS,EECETNWGTNIEREIEEUEITNMTW.EMAAEISHELRE,YMTUA
xSTEHEARDTIIAT,TSUTLETNGUAGENEOESNE9TDOANNMTSEINGF ORTHTMSESKEREAMINGWOM
ENANDTRHILRETEIKILLEDZMREEGHTINFAEONTOERME,ICAN'TSWEEATAIT,TTYTTOITTH'SS
TUINFEDITPEx

 ISAIAUGHTEREDSEUNDREDS,ICAN'TBELIEVEITNTMW.ATARISIIELLGWYOUE9STEHEARNET
HATZMBEATLANMEUAGEDOEIENJNTDOANYTESINGF ORTHOSEIECAEEAMINMEWOMENANDNNHEE
LAEENIKIEDLEDGWREEGHTINERRTMNTTMFTTExTICAN'TSPEAKITZMMKTMOUTSE'SSTUFFETI
UAN

 ISREAUTNHTERENEHUNDAEEDIE,ICAN'TBEREIESTEITTEOW.WARISHELRE,TWOIT'EUEHEE
TRDTHAT,TSUTLANGUETGEDOESN'TDOANYTHINGINORTHOEIESTRREAMITEGWOMETEANDKEHI
LRENIKILEDED,RIGHTINUERONTOERMETxITRAN'TEIPEAKIT,TTYMOUTH1ESSTUFEREDUPEx

 ISLAUGHTEENEDIIUNTIRENES,ITRANE9TDEELIEVEEETNOW.WARIEIHEEDLMxYTMUJNVEHE
ARDTHATTxBUTLANGEAAGEDTMESN'TTIOATEYTIIINMEFORTESOSESCREATTINGWOMENANDCH
IAIRENIKILLED,RIGHTINFRONTOFME,ICAN'TIEPEAKITTxMNMMOEATHE9SSTEAFUEEDUPxT

 ISLAUGESTEREDHEANDAEEDS,INNANWGTBELIEEUEITTEOW.WETRISHELL,YOIT'STEHEARD
TIIATZMBUTLANGUAGEDMTESNE9TDOANNMTHINGF ORTIIOSESCAEEAMINGWOMENANDCHILRE
NIKILLED,REEGHTEENFAEONTTMFME,ITRAN'TSPEATAITZMMYTTOUTH'SSTITFFEDUAN

 ISLETUGSETERETIHUTEDRETIS,IKEAN1ETBEAIIEVEITNOW.WARISESELAI,KTOUWGVEHEA
ENDTHAT,BUTAIANGUAGEDOESNWGTDOANYTHINTNFORTSEOSEEICREAMINGWOTTENANDCESIL
ENENINTILREEDxTRIGHTINFRONTOFMEGWICETN'TSPEAKIT,MYMMTUTH'SSTUFFEDUP

 ISLAUGHTEREDHUNNEREDIE,ICAN'TBELIEVEITNOW.WARISSEELL,YMTU'EUEHEAAEDTHET
T,DEUTLETNGUETGEDOESN1ETDOANYTSEINGINORTHOSESCREAMINGWOMETEANDCIIILRENIK
EELLED,RIGHTINFRMTNTOUEME,ICAN'TSEGEAKEET,MYMOITTH1ESSTUFFENEUPSK

 ISLAUGHTEREDSEUNDAEEDS,ICAN'TBELIEVEITTEOW.WAENISHELLGWYOIT'VEHEARDTHAT
,BEATLANGUAGEDOESN'TDOANYTHINGFORTHOSESTRREAMINGWOMENANDCSEILRENIKIEDLED
,RIGHTITEFRONTOFTTE,ITRAN'TSANEAKIT,MKTMOUTH'SSTUERFEDUP

 ISLAEAGHTEREDHEANDREDS,ICETN'TNIELIEEUEITNMTW.WAAEISHELL,YOUAxVEHEARDTH
AT,BUTLANGUAGEDOESN'TDOANNMTHINGFORTHTMSESKEREAMINGWOMENANDCHILRETEIKILL
EDZMRIGHTINFRONTOFME,ICAN'TSWEEAKIT,MYTTOUTH'SSTUINFEDITP

 ISLAITGHTEAEEDHUNDREDS,ICAN'TBELIEVEITNOAT.WARISHEAIL,NMOU'VEHEARTITHAT
MxBUTEDANGUAGEDOEEIN'TNEOANYTHINGFORTHMTSESCREAMINGWOMENANDCHILRENIKILAI
ED,ENIGHTINFRONTOFMEMxICATE'TSPEAKITMxMYMTMUTHWGSSTUUEFEDUP

 ISLAUGHTEREDHUNDREDS,ICAN'TBELIEVEITNOW.WARISHELL,YOU'STEHEARNETHATZMBU
TLANGUAGEDOEIEN'TDOANYTESINGF ORTHOSESCAEEAMINMEWOMENANDCHEELRENIKILLED,
REEGHTINERRONTTMFMExTICAN'TSPEAKITZMMYMOUTH'SSTUFFEDUAN


_

Generated by Mnemosyne 0.12.