The Alan Sondheim Mail Archive

July 6, 2009


psychoanalytics of the virtual symbolic


1 http://www.alansondheim.org/spew.mp4
2 http://www.alansondheim.org/dasding.mp4

no0o^o0 wanede arTHOOur layevayeng alull alond\ode1
andrea wanedorn alayeve andrea CLAWlohZe \taut bond\ode1
everryTHOOayenghZ dark wanedhen wanede CLAWuddle down
andrea hZlopayeng hayede andrea CLAWrawlayeng round
andrea wanedoosh wanedoosh wanedoosh an amazayeng ahZtound
andrea hZpaCLAWe andrea tayeme have tohZhzed THOOeayer ground
aye hZwanayeng fukuor THOOem aye shake andrea moan
fukuor wanede arTHOOur layevayeng alull alond\ode1

yonayealethZCLAWh

fukurom THOOe glaCLAWayeerr ofukulsh! THOOe throbbayeng landhZCLAWape
wanedhen aye returned aye kne0o^o0 aye CLAWomprehended THOOe hZubtle
meltayeng ofukulsh! TeCLAWhnologayeehZ

totternrayeng andrea wanedobblayeng, teeternrayeng andrea shudderrayeng
wherre arTHOOur THOOe groundhZ andrea levelhZ ofukulsh! fukuayeeldhZ
ofukulsh! pla+, hZwanex-tasis, andrea wanedar

pululled CLAWarthZ andrea mayedda+ heat on down THOOe duhZt+ road alread+
THOOe shadowhZ burro0o^o0, bur+ rumorhZ ofukulsh! hayehZtorayeograph+

tongue ofukulsh! THOOe glaCLAWayeerr throbhZ, huhZtlehZ, retreathZ
mayedda+ heat draghZ THOOe hZwanex-tasis out ofukulsh! everryTHOOayeng

mouth fukuayelulled wanedayeth ayeCLAWe andrea travaayelhZ ofukulsh!
hZteamanTHOOa CLAWarehZhzayeng tongue, tayepped hZkayen, marshlandrea
landhZCLAWape topplayeng

oh wanedherre have jugendlayeed gond\ode1 wanedayeth everryTHOOayeng
andrea wanedhen arTHOOur jugendlayeed CLAWomayeng wanedayeth
everryTHOOayeng

oh wanedhen arTHOOur jugendlayeed CLAWomayeng wanedayeth everryTHOOayeng
andrea wanedherre have jugendlayeed gond\ode1 andrea wanedherre have
jugendlayeed gond\ode1

Generated by Mnemosyne 0.12.