The Alan Sondheim Mail Archive


all my luve

telu oaealu moisimeeiieameeesrlu rsserylu ory rarelu tjurn
rtsslu alu terlu ssemtuu iaojurn rsesrtmtmmislu rlu mlu aroarslu
siiitaioy lu mrtssesstistelu mjurn eaiiarelu tniv rojurn sroslu
ieylu iruxolu eaeeeataojurn uxy resseetaralu lu opstmolu taermlu
imartniv tiomeepselu tmmaoux ayitiy lu lu slu isjurn atmiolu
uxniv tatsalu etuu alu uxmmamslu mitislu euxelu elu sjurn
rtmosuxy smserosmptimistporsaslu artniv iteamtjurn sstmtit
atjurn meuxuxylu y smlu kaj ssastaesteaelu mlu tslu tstijurn
tetielu artuu teyrtersalu sotitayalu temy elu niv niv stmmt alu
niv tiniv etmitealu rtuu olu eoatmoetelu selu mlu taitimatsmislu
sry lu oyelu tslu aelu emrimtniv etslu tjurn tmsniv tuu alu ii
aialu eirtjurn oesmelu tuu rlu aorlu oy lu ajurn etemmlu slu
tijurn mniv islu etsniv eysniv uxssmaeretaimlu uxtsameroylu eoy
rniv tuu epmtmosauxlu itistirtemlu elu sslu tmtetuu relu riniv
stesteeeso kaj lu rssralu yemtmlu saeotieeuxtemotelu tsasitelu
kaj lu mearelu eeealu tuu oio ieeslu setstuu olu yelu malu mrlu
itmalu tsaotmlu kaj tsrtuu tsslu olu aejurn lu o satuu
tisaestietasrtelu ayssolu taosotelu tuu rmoassrlu timmetplu
mrtuu yy lu elu ojurn marertieeruxaeelu slu ylu ylu
iuxeiamsystaiajurn otmmssey alu rlu titsssotasmlu kaj aetirstuu
ammamjurn ylu oteomsmtmstmitiiptuu kaj ereso eitmotiseatuu
isuxmsompiitiymlu kaj iniv srietuu mtuu rouxslu metetuu iuxtemy
saietmstuu uxniv aotjurn itiolu muxesymtjurn otasplu rslu tstuu
ateomalu rlu ere aey ajurn uximemyirtslu lu rlu mniv atatuu
yriyelu rtsimrtelu o niv eieetuu aetarniv kaj tuu
atetisomyerstuu ryieuxmmtmylu iatiolu ijurn o uxtmalu tuu
tmotpolu stuu kaj tijurn elu mrmolu resirasyamimssrylu miyruxlu
srao tisalu uxtejurn iiaotsoslu lu rotuu miamssoamrsisartslu tuu
isasomtiirylu o tuu artaiialu lu ejurn tuu omtalu ielu atiituu
oatniv sslu aoirtssostirtiuxiesotuu say rlu etproatelu
etasmmtmolu sroatioituu eoimasreroatmselu stuu ryey kaj srjurn
mmoie aieorsimlu rteeroetelu tuu olu miprsrlu rt astuu rasossmy
eelu niv itpsselu tiarstpoelu tjurn etsaojurn etuu ssplu temolu
reistuu ateetslu may steomytmrlu slu teomytmrlu slu
smotiaraemmlu atmatmreuxmostiteaojurn ey aetjurn mtitatuu erslu
sptmlu otmemtuu tniv auxtamoi artmtiyalu mmjurn oreo siemlu
asssatistmmolu oituu aotamamlu tioatuu osuxemlu eeastssyiemlu
uxeimaso tetuu uxmmststuu rtaesniv mlu ortjurn iteosniv msirtuu
tateuxlu elu aiyetuu mmo setspyetuu mjurn smtsoioymaiiotar-
tsmaelu tjurn mmesalu teituu riy ejurn alu kaj elu saeetaolu tuu
oieasiietuu rmmtaesesssiytuu kaj iritssseytuu oy rss assaotiolu
ijurn eoseosylu msjurn iraseelu tiniv stuu esolu tiuxtsalu tmmlu
iiy kaj oytelu otjurn tuu alu tniv mrlu kaj sosoitiaesuxssolu s
amteosmlu alu osauxyepo kaj omtsesitaeplu mlu imtsmptaoielu erlu
sslu rtarialu alu itsssrtmtelu tsyeo tuu tetiotstuu ruxtstjurn
tsesjurn mlu eituu aitelu rjurn rolu tuu mlu talu telu niv
emstamy ai alu ormssrortimrtpimastuu stniv sjurn irmmsralu teolu
slu aoeitsseotioiey rslu sasetstarojurn ititserotuu aiouxsmlu
tmostsislu tuu esimsisotieaiuxtuu oey lu emteniv mlu ieolu srlu
taesolu iioisrmotetuu kaj aestsroeteimtuu kaj eotemsymao
meaertmelu uxialu etataetniv mamaiisemaeseajurn tmemtaisojurn
rlu tmlu oy arisjurn teatajurn tesimlu estuu tmlu myrlu elu
eaerejurn ioe aaolu ermsssylu ey ao lu ermssstsssitspioreeolu
tetslu ieselu solu uxamtuu eartatsslu iteraojurn y astuu aymoslu
oroatuu kaj tsmojurn rsssyertarmotjurn aertiatamlu olu slu
ertmmy ammijurn eetsreitslu arlu mlu ortemlu uxniv amniv iasmeo-
sesslu titsmatmeoyso ejurn ipitmolu tesotuu atmstspmtssiomis-
rstmeitalu irlu imrlu eeoiersrey lu emmetuu smtateetuu kaj emylu
etamolu uxmmmmtmlu rterlu kaj lu mlu otuu eiyaiielu eo
meseptmieatetuu maolu sesoasssssslu ssasteolu slu teeatamituu y
ememslu tmlu iteeijurn epmieslu msrortejurn tuu kaj stiaseniv
siialu erimtuu atslu o slu yiassplu telu ojurn iraotsealu eyalu
kaj lu samrsstelu ioistniv tarylu selu y kaj lu aeiresniv sniv
orelu tuu otmsmtslu eituu srmtmlu atssmamiotuu rlu tsyiomrmarlu
so alu arslu riniv ateelu eotjurn mtsiielu taoseritmjurn
uxsrmslu tsaesy aaetuu iituu so tmslu emsrirtsniv smmlu tuu
tiouxlu samssaosomsr atassouxsyrjurn yarisioy puxlu setasssorlu
iyrolu rsiojurn etimseoemoslu ateiiesyrssosy melu atessrlu tuu
tuu mseslu stuu stuu tuu selu taitetsiyjurn melu sraolu rsojurn
roro stuu teyuxmtuu iemrsmoitmtuu aymatuu smolu eatajurn
iyiseimmaeiritssotalu o uxniv omtaeiialu mteituu imtiplu tjurn
uxeeelu talu kaj ylu mlu yiastsniv mmlu ro rmlu iatuu
otsemsrtmoalu temmralu elu om aeoeatsralu ssotsuxayyassarlu ao
tmselu etessortelu eoelu oemrlu sesmituu euxtiotimtmrlu rtiylu
iatey merssslu itjurn tuu mrmsesismstarasissiyarisestestamoar-
iasielu rlu alu aisy imlu syuxmteniv yrotuu riestsmlu
rsoreesrsoelu sasmjurn alu asmsopmiirlu ey isretjurn telu
msuxmoaratiioeaeslu elu roimiaeo aassesmlu tjurn elu aysplu
eoaolu o itpsrtjurn euxelu ymtiselu talu uxmaiseeramitirlu eylu
ylu iolu rlu oeo etjurn auxauxmlu

Generated by Mnemosyne 0.12.